Πολιτική προστασίας απορρήτου

και προστασίας προσωπικών δεδομένων

 

1. Ποιοι είμαστε

Η ιστοσελίδα https://theleasemarket.com αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία THE LEASE MARKET I.K.E. , η οποία εδρεύει στην Αθήνα  επί της oδού Φιγαλείας 61 11147, με Α.Φ.Μ 802207230 και ΓΕΜΗ 172115601000. Η τελευταία είναι και ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που μπορεί να
τύχουν επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα που τυχόν ανακύψει αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα θα απευθύνεστε στον ανωτέρω Υπεύθυνο Επεξεργασίας στην
ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@theleasemarket.com.

 

2. Αποδοχή όρων

Οι όροι που ακολουθούν αφορούν την πολιτική προστασίας απορρήτου και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει η Εταιρεία. Οι όροι που ακολουθούν είναι υποχρεωτικοί για όλους τους Επισκέπτες της ιστοσελίδας. Μη αποδοχή τους συνιστά μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην ιστοσελίδα και στις υπηρεσίες της Εταιρείας.

Η πολιτική προστασίας απορρήτου ενδέχεται να τροποποιείται κατά καιρούς ώστε να είναι επικαιροποιημένη. Αυτό μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή και επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας. Ο Επισκέπτης οφείλει να ελέγχει κατά τακτά χρονικά διαστήματα αυτή τη σελίδα, ώστε να λαμβάνει γνώση για τυχόν αλλαγές.

 

3. Όριο ηλικίας

Η ιστοσελίδα της Εταιρείας απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν είστε κάτω των 18 ετών, μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα και να κάνετε χρήση της, μόνο με την προηγούμενη ρητή, ειδική και γραπτή συγκατάθεση του νόμιμου κηδεμόνα σας. Η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να ελέγξει την τυχόν ψευδή δήλωση και για το λόγο αυτό ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση αυτή.

 

4. Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα προσωπικά δεδομένα

Το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αλλάξει. Από τις 25 Μαΐου 2018 εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation “GDPR”), (EE) 2016/679, ο οποίος κατήργησε τις εθνικές νομοθεσίες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι και στη χώρα μας, καταργήθηκε ο προϊσχύσαν νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο Ν.2472/1997 και ισχύουν οι διατάξεις του ανωτέρου Κανονισμού, καθώς και ο εφαρμοστικός Ν.4624/2019. Η Εταιρεία συμμορφώνεται με το νέο αυτό νομοθετικό πλαίσιο που δημιουργείται, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που επιβάλλει ο ανωτέρω Κανονισμός για την καλύτερη δυνατή διαφύλαξη των συμφερόντων των υποκειμένων των δεδομένων και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

 

5. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία, ανάλογα με τον αντίστοιχο σκοπό. Συγκεκριμένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα στοιχεία: το ονοματεπώνυμο, την επωνυμία της εταιρίας (αν ο επισκέπτης είναι εταιρία), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του Επισκέπτη της ιστοσελίδας. Κανένα άλλο δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα δεν τυγχάνει επεξεργασίας.

6. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα

Το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του Επισκέπτη της ιστοσελίδας συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας, ώστε να λάβει ο τελευταίος επικοινωνία από την εταιρεία που επέλεξε για να λάβει τις υπηρεσίες της.

Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του υποψήφιου Συνεργάτη συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας, ώστε να λάβει ο τελευταίος επικοινωνία από την εταιρεία μας.

7. Ποια είναι η νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων

Για το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του Επισκέπτη της ιστοσελίδας, αλλά και του υποψήφιου Συνεργάτη, νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι η συναίνεση του Επισκέπτη και του υποψήφιου Συνεργάτη αντίστοιχα.

Για τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται για σκοπούς μάρκετινγκ, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για την ενεργοποίηση του ενημερωτικού δελτίου (newsletter), καθώς και η διεύθυνση IP (IP addressInternet Protocol address, η οποία συλλέγεται μέσω των Cookies, νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι η συναίνεση του Επισκέπτη.

8. Γιατί χρειαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα

Χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να τα χρησιμοποιήσουμε αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς τους οποίους αναλυτικά αναφέραμε παραπάνω. Σε περίπτωση που υπάρξει νέος σκοπός επεξεργασίας μη συμβατός με τον αντίστοιχο αρχικό, θα ενημερωθείτε εκ νέου και θα υπάρξει εκ νέου αναζήτηση της συναίνεσή σας στην περίπτωση που αυτή απαιτείται. Τα προσωπικά σας δεδομένα σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαφορετικούς από τους ανωτέρω. Επίσης, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς εμπορικής εκμετάλλευσης.

9. Ποια είναι η επίδραση της επεξεργασίας στα υποκείμενα

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία δεν επιφέρει καμία επίδραση στα υποκείμενα τα δεδομένων, καθώς τα στοιχεία που συλλέγονται είναι τα απολύτως απαραίτητα και αναγκαία στοιχεία για τον επιδιωκόμενο κάθε φορά σκοπό. Επίσης, τα στοιχεία που επεξεργαζόμαστε ανήκουν στην κατηγορία των απλών προσωπικών δεδομένων, ενώ δεν ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα).

Όλα τα προσωπικά δεδομένα είναι και αντιμετωπίζονται ως απόρρητα και εμπιστευτικά. Για την προστασία τους, αλλά και τη διαφύλαξη του απορρήτου αυτών, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία οργανωτικά αλλά και τεχνικά μέτρα.

10. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα

Συλλέγουμε, καταχωρούμε, αποθηκεύουμε και οργανώνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τον επιδιωκόμενο κάθε φορά σκοπό. Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται απόρρητα και εμπιστευτικά και δεν κοινοποιούνται ούτε διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη, ρητή, ειδική και γραπτή συγκατάθεσή σας.

11. Με ποιο τρόπο έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα

Σε περίπτωση που επιθυμείτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να μας στείλετε το σχετικό αίτημά σας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@theleasemarket.com. Επικοινωνώντας με την Εταιρεία μας, μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση, συμπλήρωση ή επικαιροποίηση των προσωπικών σας στοιχείων, έτσι ώστε να είναι αυτά πάντα επικαιροποιημένα, ορθά και ακριβή.

 

12.Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρείας στα πλαίσια των ανωτέρω καθορισμένων σκοπών και στο μέτρο που αυτό απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Κανένας τρίτος δεν έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και μάλιστα χωρίς την προηγούμενη, ρητή, γραπτή και ειδική συγκατάθεσή σας.

H προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διαφυλάσσεται και από την υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών εμπιστευτικότητας με τους εργαζομένους.

13. Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Τα μοιραζόμαστε με τρίτους μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ή αυτό απαιτείται από το νόμο.

Ειδικότερα, ενδέχεται να μοιραστούμε προσωπικά σας δεδομένα με συνεργάτες της Εταιρείας, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής και τεχνικής υποδομής, με παρόχους υπηρεσιών της πληροφορικής, με επαγγελματίες συμβούλους, τραπεζικούς, δικηγόρους, λογιστές, ασφαλιστές, ορκωτούς ελεγκτές, εφοριακούς, τελωνειακούς ή άλλες αρχές, οι οποίες απαιτούν αναφορά υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Όλοι οι ανωτέρω υπόκεινται εκ του νόμου αλλά και από σύμβαση σε υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας, απορρήτου και εμπιστευτικότητας.

14. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα των Επισκεπτών διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας.

Τα δεδομένα των Επισκεπτών (το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του Επισκέπτη της ιστοσελίδας) διατηρούνται, κατά μέγιστο, για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία της τελευταίας συναλλαγής με τον Επισκέπτη για την περίπτωση που εγερθούν αξιώσεις.

Τα δεδομένα των υποψήφιων Συνεργατών, διατηρούνται, κατά μέγιστο, για περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία της τελευταίας επικοινωνίας με τον Συνεργάτη.

Μετά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, τα προσωπικά δεδομένα των Επισκεπτών διαγράφονται πλήρως.

15. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων εφαρμόζουμε όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα.

Ειδικότερα:

Αναφορικά με τα οργανωτικά μέτρα, η Εταιρεία μας:

– Εφαρμόζει κατευθυντήριες οδηγίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων για την καλύτερη δυνατή διασφάλιση και διαφύλαξη των Επισκεπτών (υποκειμένων των δεδομένων) της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος.

– Εφαρμόζει φιλικές προς την ιδιωτικότητα (Privacy Friendly) πολιτικές διαφήμισης και μάρκετινγκ.

– Ενημερώνει με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια, απλά και κατανοητά, με κάθε δυνατό τρόπο τα υποκείμενα των δεδομένων για την επεξεργασία που πραγματοποιεί στα προσωπικά δεδομένα, τους εκάστοτε σκοπούς, τη νόμιμη βάση της επεξεργασίας, καθώς και για τα δικαιώματά τους, αλλά και πώς θα μπορέσουν να ασκήσουν τα τελευταία σε περίπτωση που το επιλέξουν και μάλιστα απλά, άμεσα και χωρίς εμπόδια.

16. Ποια τεχνικά μέτρα ασφάλειας εφαρμόζουμε

– Όλοι οι υπολογιστές της Εταιρείας χρησιμοποιούν antivirus τελευταίας τεχνολογίας. Επιπλέον, έχουν κωδικούς πρόσβασης, ενώ τίθενται σε αδράνεια σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη μη χρήση τους από τον χειριστή τους.

– Όλα τα λογισμικά της Εταιρείας ενημερώνονται διαρκώς με ενημερώσεις ασφαλείας (Security Updates).

– Σε όλη την υποδομή μας γίνεται λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backups) σε ξεχωριστούς cloud servers που διασφαλίζουν τα δεδομένα, με κωδικούς ασφαλείας και κρυπτογράφηση. Τα backups είναι καθημερινά.

17. Ποια είναι τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν αναφορικά με τα προσωπικά τους

δεδομένα τα εξής δικαιώματα:

– Ενημέρωσης

– Πληροφόρησης

– Πρόσβασης

– Διόρθωσης

– Διαγραφής (και δικαίωμα στη «λήθη»)

– Περιορισμού της επεξεργασίας

– Φορητότητας των δεδομένων

– Εναντίωσης

– Μη αυτοματοποιημένης ατομικής λήψης αποφάσεων (κατάρτιση προφίλ)

18. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, πληροφόρησης, φορητότητας, εναντίωσης, διαγραφής ή να διατυπώσετε το παράπονο ή την καταγγελία σας αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο info@theleasemarket.com. Θα φροντίσουμε για την ταχύτερη δυνατή απόκριση στο αίτημά σας.

19. Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στην περίπτωση που έχετε ζήτημα, το οποίο αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και αφού έχετε προηγουμένως απευθυνθεί  στην Εταιρεία ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας, μπορείτε στη συνέχεια να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της www.dpa.gr, όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

20. Ποια cookies συλλέγουμε και για ποιο σκοπό το καθένα

Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που περιέχουν δεδομένα, τα οποία μία ιστοσελίδα ζητά από τον φυλλομετρητή σας (browser), να αποθηκεύσει στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή ή στην κινητή σας συσκευή (έξυπνο κινητό, ταμπλέτα κλπ). Τα cookies με την αποθήκευσή τους στη συσκευή σας, επιτρέπουν την εκάστοτε ιστοσελίδα να «θυμάται» τις ενέργειές σας (π.χ. όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης κλπ.), καθώς και τις προτιμήσεις σας. Κάθε cookie επιτελεί διαφορετική λειτουργία, καθώς άλλα cookies είναι απαραίτητα ακόμα και για την λειτουργία μιας ιστοσελίδας, ενώ άλλα πχ. ads cookies, χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς.

Επίσης, η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί και cookies τρίτων (third party cookies), όπως είναι τα cookies των υπηρεσιών Google Analytics, Google Tag Manager, και Google AdWords, πάντοτε με τη ρητή συγκατάθεση του Επισκέπτη.

Περισσότερες πληροφορίες για τα παραπάνω cookies μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://policies.google.com/technologies/types.

21. Παράπονα και Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών (ODR)

Σε περίπτωση που ανακύψει τυχόν διαφορά, η οποία συνδέεται με την ιστοσελίδα το ηλεκτρονικό κατάστημα και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Εταιρείας, ο Επισκέπτης μπορεί να διατυπώσει το παράπονό του απευθείας τον ιδιοκτήτη της Ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@theleasemarket.com.

Στη συνέχεια, εφόσον δεν έχει επιλυθεί η διαφορά του, έχει τη δυνατότητα να επιχειρήσει να επιλύσει και ηλεκτρονικά τη διαφορά του με την προσφυγή στη διαδικασία που προβλέπεται μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία λειτουργεί στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EL.

Για το λόγο αυτό η Εταιρεία χρησιμοποιεί το φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών «startADR», www.startadr.org ως φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για την εξωδικαστική και συγκεκριμένα ηλεκτρονική επίλυση των διαφορών που τυχόν ανακύψουν.

 

22. Ποιο δίκαιο εφαρμόζεται και ποια Δικαστήρια είναι αρμόδια

Σε περίπτωση τυχόν διαφοράς που προκύψει από την παρούσα πολιτική προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό, ενώ αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση της διαφοράς ρητά συμφωνεί και αποδέχεται ο Επισκέπτης ότι είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

 

 

Ενημέρωση 10.07.2023